Εξετάσεις ΚΠγ - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξετάσεις ΚΠγ

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των ιταλικών.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι:

  • A1-A2 (Βασικός χρήστης),

  • B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και

  • Γ1-Γ2 (Ικανός χρήστης)

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση

  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου

  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

Οι εξετάσεις του ΚΠγ πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική προκήρυξη ως εξής:

Α. Δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, για τα επίπεδα Β(Β1 & Β2) και Γ1

Β. Μία φορά το χρόνο  το πρώτο 20ήμερο Μαΐου για τα επίπεδα Α(Α1 & Α2)

Close
error: Content is protected !!